Menu Content/Inhalt
FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE ZAJEDNICE BRDSKE BUKOVE ŠUME NA KOSMAJU
 
 
 
 
 
 
 
FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE ZAJEDNICE BRDSKE BUKOVE ŠUME (Helleboro odori-Fagetum moesiacae SOO & BORHIDI 1960.) NA KOSMAJU
 
Snežana Stajić
Rade Cvjetićanin
Vlado Čokeša
Zoran Miletić
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati fitocenoloških istraživanja u zajednici brdske bukove šume (Helleboro odori-Fagetum moesiacae Soo & Borhidi 1960.) na području Kosmaja. Vegetaciju Kosmaja, kao malog planinskog masiva, čine šumske fitocenoze čiji su edifikatori različite vrste hrastova i bukva. S obzirom na to da se istraživane bukove šume nalaze na različitoj geološkoj podlozi, što se delimično odrazilo i na floristički sastav, izdvojene su tri subasocijacije: typicum, caricetosum pilosae i calcicolum. U subasocijaciji typicum izdvojena su četiri facijesa: asperulosum, alliosum, mercurialiosum i dentariosum. Imajući u vidu da je veći deo Kosmaja proglašen predelom izuzetnih odlika, sa značajnim prirodnim, biološko-ekološkim, estetskim i kulturno-istorijskim vrednostima, istraživanje vegetacije ovog područja može poslužiti kao polazna osnova za planiranje uzgojnih potreba, kao važnih činilaca u obezbeđenju posebnih namena, koje ove šume imaju.
       Ključne reči: Asocijacija brdske bukove šume, subasocijacije, predeo izuzetnih odlika, Kosmaj
 
< Prethodno   Sledeće >