Menu Content/Inhalt
STRUKTURNE KARAKTERISTIKE TIPOVA ŠUMA BUKVE. JELE I SMRČE NA PODRUČJU JANјA I VITOROGA U .......
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURNE KARAKTERISTIKE TIPOVA ŠUMA BUKVE. JELE I SMRČE NA PODRUČJU JANјA I VITOROGA U REPUBLICI SRPSKOJ
 
Mirko Šebez
Zoran Govedar
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja strukturnih karakteristika sastojina bukve i jele sa smrčom koje se nalaze na različitim lokalitetima na području Janja i planinskog masiva Vitoroga u Republici Srpskoj. Područje istraživanja odlikuje se perhumidnom, planinskom klimom, koju karakterišu velike količine padavina i hladne zime sa dugim ležanjem snijega. Najrasprostranjeniji tipovi zemlјišta su kalkomelanosoli. kalkokambisoli i luvisoli koji su mozaičnog rasporeda. Te zemlјišne kombinacije smjenjuju se na relativno malom prostoru. U radu su utvrđivani osnovni taksacioni elementi i proučavana strukturna izgrađenost i homogenost istraživanih sastojina. Sastojine su svrstane u dva osnovna tipa šume (Ćirić et al., 1971; Bucalo, 2002): šume bukve i jele sa smrčom (Piceo-Abieti-Fagetum Stef. et Beus 1980) na smeđim plitkim zemlјištima na krečnjacima i šume bukve i jele sa smrčom na smeđim dubokim zemlјištima na krečnjacima. U sastojinama su zastuplјeni različiti strukturni oblici: sastojine bliske prebirnim i raznodobne višespratne sastojine. Prosječni broj stabala u istraživanim sastojinama se kreće od 946 do 1.120 stabala po hektaru. Sastojine na dubokim smeđim krečnjačkim zemlјištima imaju malu homogenost, ali na plitkim smeđim zemlјištima strukturna homogenost izražena brojem stabala i zapreminom je veća.
       Ključne reči: bukva, jela, smrča, tip šume, struktura sastojina
 
< Prethodno   Sledeće >