Menu Content/Inhalt
ZNAČAJ POZNAVANјA UTICAJA USLOVA VLAŽNOSTI NA UČESTALOST I INTENZITET ŠUMSKIH POŽARA
 
 
 
 
 
 
 
ZNAČAJ POZNAVANјA UTICAJA USLOVA VLAŽNOSTI NA UČESTALOST I INTENZITET ŠUMSKIH POŽARA
 
Stanimir Živanović
Milena J. Gocić
Marina Vukin
Violeta Babić
 
      Izvod: Prostorna i vremenska varijabilnost pojave šumskih požara mora se razumeti u kontekstu uslova vlažnosti. U radu se daju uporedna istraživanja uslova vlažnosti u vegetacionom periodu na području severoistočne Srbije i dinamika pojave šumskih požara. Korišćeni su podaci prizemnih meteoroloških merenja na dve glavne meteorološke stanice na području severoistočne Srbije – Negotin i Zaječar, za period 2009-2015. godine. Za ocenu vlažnosti određeni su Standardizovani indeks padavina za vegetacioni period (SPI-6) i Dejvisov indeks optimalnih letnjih vremenskih prilika (I). Analiza podataka ukazuje da postoji korelacija uslova vlažnosti sa pojavom i intenzitetom šumskih požara na istraživanom području. Stepen opasnosti od šumskih požara, posmatrajući u zavisnosti od uticaja uslova vlažnosti u vegetacionom periodu, najviši je u sušnom periodu. Izuzetno vlažan period tokom 2014. godine uticao je na minimalan broj pojave požara. Osim toga, analizom Dejvisovog indeksa optimalnih letnjih vremenskih prilika (LI) utvrđena je pozitivna korelacija između ovog parametra i broja i intenziteta šumskih požara na istraživanom području. Uočeno je povećanje vrednosti ovog indeksa tokom 2012. i 2015. godine, što je rezultiralo povećanjem opasnosti od pojave šumskih požara. Smanjene vrednosti indeksa (I), tokom 2014. godine, ukazuje na pozitivnu korelaciju ovog pokazatelјa sa malim brojem pojave požara u letnjim mesecima. Rezultati su upoređeni sa aktuelnim naučnim rezultatima sa područja jugoistočne Evrope i primenjivi su u oblasti ekologije i šumarstva.
       Ključne reči: održivi razvoj, uslovi vlažnosti, šumski požar, šumarstvo, životna sredina
 
< Prethodno   Sledeće >