Menu Content/Inhalt
KARAKTERISTIKE VEŠTAČKOG OBNAVLjANјA ŠUMA HRASTA KITNјAKA NA PLANINI CER

KARAKTERISTIKE VEŠTAČKOG OBNAVLjANјA ŠUMA HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea /Matt./Liebl.) NA PLANINI CER

Milun Krstić
Branko Kanјevac
Violeta Babić
Željko Vasiljević

         Izvod:U radu su prikazani rezultati proučavanja postupka i uspeha veštačkog obnavlјanja šuma hrasta kitnjaka sa belom lipom (Quercetum petraeae tilietosum tomentosae) na planini Cer u zapadnoj Srbiji. Izvršena je analiza uticaja stanišnih i sastojinskih uslova na preživlјavanje, stanje i razvoj sadnica posle pošumlјavanja i ponika nastalog setvom semena hrasta kitnjaka. Površina za obnovu je pripremlјena uklanjanjem podstojnog sprata drveća pratećih vrsta (lipe) i sprata žbunja. Izvršena je uporedna analiza rasta sadnica i ponika kitnjaka u različitim klimatskim uslovima - dve kalendarske godine (2015/2016) u kojima je bila evidentna razlika osnovnih klimatskih parametara, što se odrazilo na uspeh obnavlјanja. U toku 2015. godine izvršeno je utvrđivanje stanja površine i sadnica hrasta kitnjaka posle pošumlјavanja, pri čemu je vršena analiza: prijema i preživlјavanja sadnica, stanja sadnica, ugroženosti i stepena oštećenosti od abiotičkih i biotičkih faktora, visine i visinskog prirasta sadnica u toku prvog vegetacionog perioda 2015. godine. Na kraju prvog vegetacionog perioda 2016. godine izvršeno je utvrđivanje brojnosti, preživlјavanja i dimenzija ponika. Dobijeni rezultati ukazuju na značajne razlike u preživlјanjanju, ostvarenim visinama sadnica i ponika i dužini letorasta. Najra- zvijenije sadnice nisu imale najveću dužinu letorasta u prvoj vegetacionoj sezoni, odnosno dužina letorasta značajnije nije zavisila od razvijenosti (krupnoće) sadnica. Uspeh pošumlјavanja setvom semena u skladu je sa podacima iz literaturnih izvora.
        Klјučne reči:šume hrasta kitnjaka, veštačka obnova, sadnja sadanica, setva semena
 
< Prethodno   Sledeće >