Menu Content/Inhalt
ANALIZA STANјA I GAZDOVANјE PRIVATNIM ŠUMAMA U REPUBLICI SRPSKOJ

ANALIZA STANјA I GAZDOVANјE PRIVATNIM ŠUMAMA U REPUBLICI SRPSKOJ

Zoran Govedar
Duško Topić
Božica Marić
Dubravka Kršić

         Izvod:Privatne šume u Republici Srpskoj zauzimaju oko 22,0% ukupne površine šumskog fonda. Ovim šumama u proteklom periodu nije se gazdovalo na odgovarajući način pa u njima dominiraju degradirane šume sa više od 60% izdanačkih šuma. U radu je provedena analiza stanja šuma od 2000. do 2016. godine na osnovu promjena površine, zapremine po vrstama drveća i etatu, te promjene stanja o njezi šuma i pošumlјavanju. Šumski potencijal proizvodne funkcije šuma analiziran je na primjerima privatnih šuma u opštinama sjevernog dijela Republike Srpske. Na osnovu stanja privatnih šuma i aktuelnog načina gazdovanja dat je prijedlog pobolјšanja gazdovanja u odnosu na savremene trendove u Evropi. Na osnovu dobijenih rezultata zaklјučeno je da su potrebne uzgojne mjere neophodne za obnovu privatnih šuma autohtonim vrstama, mješovitog sastava, dok su u degradiranim šumama potrebne uzgojne i meliorativne mjere za konverziju u uzgojni oblik visokih šuma. Glavni problemi gazdovanja ovim šumama su fragmentacija posjeda, nedovolјno izražene opštekorisne funkcije šuma i slabo korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda, slaba edukacija vlasnika o šumama i nedovolјna ulaganja u razvoj privatnih šuma.
        Klјučne reči:privatne šume, gajenje šuma, stanje šuma, gazdovanje šumama, šumarstvo
 
< Prethodno   Sledeće >