Menu Content/Inhalt
UTICAJ KRUPNOĆE ŽIRA NA MORFOLOŠKE OSOBINE JEDNOGODIŠNјIH SADNICA HRASTA LUŽNјAKA U RASADNIKU

UTICAJ KRUPNOĆE ŽIRA NA MORFOLOŠKE OSOBINE JEDNOGODIŠNјIH SADNICA HRASTA LUŽNјAKA (Quercus robur L.) U RASADNIKU

Vladan Popović
Aleksandar Lučić
Ljubinko Rakonјac

         Izvod:Cilј istraživanja u ovom radu je ispitivanje uticaja krupnoće žira na morfološke osobine jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka. Kvalitet sadnica povezan je sa kvalitetom semena iz koga se proizvode. Kod vrsta sa krupnim semenom kao što je slučaj kod hrasta lužnjaka, razvoj sadnica u prvoj vegetacionoj sezoni usko je povezan sa krupnoćom semena, odnosno količinom rezervnih hranlјivih materija koje su skladištene u semenu. Na osnovu dobijenih rezultata merenja morfometrijskih obeležja žira i jednogodišnjih sadnica može se zaklјučiti da se sa povećanjem krupnoće žira povećava većina istraživanih morfoloških parametara jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka. Dobijeni rezultati u sprovedenim istraživanjima mogu poslužiti kao preporuka da se povećanje kvaliteta sadnica hrasta lužnjaka može postići upotrebom semena odgovarajuće veličine.
        Klјučne reči:hrast lužnjak, žir, jednogodišnje sadnice
 
< Prethodno   Sledeće >