Menu Content/Inhalt
TERMOFILNE HRASTOVE ŠUME I ŠIBLjAK GRABIĆA TREĆE GODINE NAKON POŽARA NA PLANINI VIDLIČ

TERMOFILNE HRASTOVE ŠUME I ŠIBLjAK GRABIĆA TREĆE GODINE NAKON POŽARA NA PLANINI VIDLIČ

Marija Marković
Ljubinko Rakonјac
Mirjana Smiljić
Olivera Papović

         Izvod:U ovom radu sagledan je uticaj požara na termofilne hrastove šume i šiblјak grabića treće godine nakon požara na krečnjačkom terenu planine Vidlič u jugoistočnoj Srbiji. Požar je uzrokovao izmenu u sastavu i strukturi termofilnih zajednica i staništa vrsta južne ekspozicije planine. Fitocenološki podaci su uzeti po metodi Braun-Blanquet-a. Rezultati istraživanja na području zahvaćenim požarom su prikazani u vidu fitocenološke tabele. Kvantitativna analiza fitocenoloških podataka izvršena je primenom klasifikacione metode i poređenjem indeksa diverziteta. Oporavak vegetacije hrastovih šuma i šiblјaka grabića treće godine nakon požara zavisi od stepena uništenosti vrsta požarom.
        Klјučne reči:požar, hrastove šume, šiblјak grabića, Vidlič, fitocenološki snimak, diverzitet
 
< Prethodno   Sledeće >