Menu Content/Inhalt
UTICAJ VEGETACIJE NA KVALITET POVRŠINSKIH VODA U SLIVU REKE PEK

UTICAJ VEGETACIJE NA KVALITET POVRŠINSKIH VODA U SLIVU REKE PEK

Aleksandar Anđelković
Vojislav Đeković
Vesna Nikolić
Marina Vukin

         Izvod:Reka Pek spada među najveće reke istočne Srbije. Ovo područje karakterišu povolјni ekološki uslovi za razvoj šumske vegetacije i visok stepen šumovitosti. U radu su prikazana istraživanja uticaja načina korišćenja zemlјišta u slivu reke Pek na promenu sastava i kvaliteta oteklih atmosferskih voda. Iako su u slivu i rečnom koritu evidentna aerozagađenja i zagađenja površinskih tokova, postavlјena je hipoteza rada da su vode ovog regiona čiste i kvalitetne, te da se mogu koristiti za potrebe šireg vodosnabdevanja. Monitoring kvaliteta površinskih voda u slivu reke Pek zahtevao je da se ustanovi u kojim hidrološkim uslovima vodotok može ostati u višoj klasi kvaliteta. Na osnovu istraživanja i ocene kvaliteta vode na vodomernim stanicama Kusići i Kučevo definisana je promena kvaliteta vode u hidrografskoj mreži sliva.
        Klјučne reči:reka Pek, kvalitet vode, vegetacija, zagađivači, način korišćenja zemlјišta u rečnom slivu
 
< Prethodno   Sledeće >