Menu Content/Inhalt
EKOLOŠKO-FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE PARK-ŠUME U OKVIRU SPOMENIKA PRIRODE „TOPČIDERSKI PARK“

EKOLOŠKO-FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE PARK-ŠUME U OKVIRU SPOMENIKA PRIRODE „TOPČIDERSKI PARK“

Milan Knežević
Olivera Košanin
Marko Perović
Janko Ljubičić

         Izvod:Uništavanje i fragmentacija urbanih šuma, gubitak pojedinih vrednih stabala, kao i gubitak faune, prete ekološkom integritetu i funkcionisanju prirodnih ekosistema, što se direktno odražava na kvalitet života u urbanim sredinama. Pored svoje ekološke funkcije, gradske šume veoma su važne za zdravlјe stanovništva, socijalne aktivnosti i ekonomsku korist. Istraživanja u ovom radu obuhvatila su istraživanja ekološko-florističkih karakteristika park-šume u okviru Spomenika prirode „Topčiderski park“. Otvoreno i analizirano šest pedoloških profila i određena fitocenološka pripadnost sastojine, kao i spektri životnih oblika i ekoloških karakteristika zajednice. Utvrđena su četiri tipa zemlјišta, i to: vrtno zemlјište, fluvijativno livadsko zemlјište, aluvijalno zemlјište i ritska crnica. Fitocenološka istraživanja pokazala su, na istraživanom području, da postoji 57 bilјnih vrsta, od kojih su 12 adventivne. Definisana asocijacija je šuma lužnjaka, polјskog jasena i graba (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris Miš. et Broz, 1962.)
        Klјučne reči:Topčiderski park, tipovi zemlјišta, pedološke karakteristike, spektar životnih oblika, Spomenik prirode
 
< Prethodno   Sledeće >