Menu Content/Inhalt
PROCENA KVALITETA VODE U HIGROFILNIM ŠUMAMA RAVNOG SREMA

PROCENA KVALITETA VODE U HIGROFILNIM ŠUMAMA RAVNOG SREMA

Vesna Nikolić
Dušan Jokanović
Jovana Petrović
Aleksandar Anđelković

         Izvod:U radu je analiziran kvalitet podzemnih voda u šumama hrasta lužnjaka u Ravnom Sremu, kao i kvalitet površinskih voda reke Save na delu vodotoka koji je u neposrednoj blizini istraživanog područja. Rezultati brojnih istraživanja ukazuju da je opstanak higrofilnih šuma hrasta lužnjaka u direktnoj zavisnosti od nivoa podzemnih voda, koji je u neposrednoj vezi sa vodostajem reke Save. Pored količine (kvantiteta), jako je bitno imati relevantne podatke i o kvalitetu vode, kako bi se dobila kompletna slika o vezi ovog ekološkog faktora i istraživanih, ekološki i ekonomski izuzetno vrednih, šumskih ekosistema. U svrhu određivanja kvaliteta vode za navodnjavanje, na području Ravnog Srema, korišćene su 4 vrste klasifikacija: Steblerov irigacioni koeficijent, US Salinity Laboratory, klasifikacija po Nejgebaueru i modifikovana FAO klasifikacija. Treba napomenuti da je na celom istraživanom području poređen kvalitet površinskih i podzemnih voda. Takođe, vršeno je kompariranje kvaliteta podzemnih voda između šumskog područja van uticaja plavnih voda (zaštićena zona - Gornji Srem) i lokaliteta koji se nalazi pod direktnim uticajem plavnih voda (nezaštićena zona - Donji Srem).
        Klјučne reči:podzemne vode, reka Sava, Ravni Srem, higrofilne šume
 
< Prethodno   Sledeće >