Menu Content/Inhalt
GUSTINA TRAHEIDA KOD STABALA TAKSODIJUMA NA ALUVIJALNIM STANIŠTIMA U SRBIJI

GUSTINA TRAHEIDA KOD STABALA TAKSODIJUMA NA ALUVIJALNIM STANIŠTIMA U SRBIJI

Dušan Jokanović
Vesna Nikolić
Jovana Petrović

         Izvod:U radu je istraživana promena broja traheida po jedinici površine (mm2) kod taksodijuma na dva različita aluvijalna staništa – Velikom ratnom ostrvu i Bačkoj Palanci. Na oba lokaliteta su odabrana po tri stabla koja zadovolјavaju određene kriterijume (dobro zdravstveno i fiziološko stanje, generativno poreklo, izostanak značajnijih tehničkih oštećenja) i koja su u smislu prostornog rasporeda reprezentativna (nisu uzimana u obzir stabla na ivici sastojine, kao ni ona rasla u pregustom sklopu). Potom su selektovana stabla oborena, a nakon toga su uzeti kružni poprečni preseci debla (koturovi) na panju (0.3 m) i na prsnoj visini (1.3 m). Iz koturova su načinjeni tzv. blokovi iz kojih su u laboratorijskim uslovima izrađeni trajni anatomski preparati, koji su obuhvatili sve prstenove prirasta počev od prvog u blizini srži pa do n-tog koji aproksimira zonu kore. Broj traheida je određivan na po 3 vidna polјa u okviru svake zone (ukupno 6 polјa po svakom prstenu prirasta), pri čemu je numeričkim putem računat broj traheida koji „upada“ u svako vidno polјe. Ovaj metod mogućnost greške svodi na najmanju moguću meru, s obzirom da je korišćenjem metode sekcionisanja prstenova na 6 vidnih polјa najveći broj traheida obuhvaćen. Promena gustine traheida je praćena u zavisnosti od tri faktora: kambijalne starosti, visine debla i zone unutar prstena prirasta. Na osnovu obavlјenih istraživanja promene gustine traheida zavisno od pomenutih faktora, može se zaklјučiti da su starost i zona unutar prstena prirasta elementi koji u najvećoj meri determinišu fluktuiranje broja traheida po jedinici površine, dok visina debla ima najmanji uticaj.
        Klјučne reči:taksodijum, Veliko ratno ostrvo, Bačka Palanka, broj traheida, starost, zona prstena prirasta, visina debla
 
< Prethodno   Sledeće >