Menu Content/Inhalt
REGULATORNI OKVIRI ZA PRILAGOĐAVANJE KLIMATSKIM PROMENAMA I NJIHOVO UBLAŽAVANJE U ŠUMARSTVU I ...

REGULATORNI OKVIRI ZA PRILAGOĐAVANJE KLIMATSKIM PROMENAMA I NJIHOVO UBLAŽAVANJE U ŠUMARSTVU I POVEZANIM SEKTORIMA

Jelena Nedeljković
Dragan Nonić
Nenad Ranković
Mirjana Stanišić

         Izvod:Upravlјanje klimatskim promenama zahteva dvostruki pristup rešavanju problema koji su sa njima povezani, sa jedne strane ublažavanje negativnih efekata i, sa druge, prilagođavanje na klimatske promene. U okviru ovih procesa u šumarstvu i povezanim sektorima, postoje mnogobrojne zainteresovane strane, kao što su institucije i organizacije iz javnog sektora (javna uprava, javne službe, preduzeća i organizacije za gazdovanje državnim šumama i upravlјanje zaštićenim područjima), obrazovne i istraživačke organizacije, nevladine organizacije i dr. Cilј istraživanja je utvrđivanje sadržaja regulatornih okvira u šumarstvu i povezanim sektorima, sa aspekta upravlјanja klimatskim promenama i stavova zainteresovanih strana u vezi sa ovom problematikom u odabranim zemlјama jugoistočne Evrope. Ove zemlјe su već članice Evropske unije (Slovenija i Hrvatska), ili se nalaze u određenoj fazi procesa pristupanja (Srbija i Bosna i Hercegovina). Za potrebe istraživanja, prikuplјeni su i analizirani primarni i sekundarni podaci. Primarni podaci su prikuplјeni putem intervjua (ukupno 29), a sekundarni podaci su dobijeni iz strateških i zakonodavnih dokumenata u oblasti šumarstva i povezanih sektora. Ispitanici iz odabranih zemalјa jugoistočne Evrope su izneli mišlјenje o potrebi za uklјučivanjem problematike klimatskih promena u šumarsku i politiku zaštite prirode. Takođe, smatraju da regulatorni okviri povezanih sektora i oblasti (životna sredina, zaštita prirode, energetika i sl.), treba da uzmu u obzir ulogu šuma u upravlјanju klimatskim promenama. Pored toga, definisani su i stavovi o postojanju uspešne politike upravlјanja klimatskim promenama na nacionalnom nivou, kao i preduslovima za njeno sprovođenje.
        Klјučne reči:upravlјanje, klimatske promene, šumarstvo, regulatorni okviri, zainteresovane strane, jugoistočna Evropa
 
< Prethodno   Sledeće >