Menu Content/Inhalt
DENDROFLORA IBARSKOG KEJA U KRALjEVU

DENDROFLORA IBARSKOG KEJA U KRALjEVU

Milica Mihailović
Mirjana Ocokoljić
Nenad Stavretović

         Izvod:U radu je prikazana analiza stanja dendroflore Ibarskog keja u Kralјevu u cilјu definisanja aktuelnih bioekoloških karakteristika i pravaca budućeg razvoja. Terenska istraživanja vršena su tokom 2016. godine. Na istraživanoj površini zabeleženo je prisustvo 35 drvenastih taksona, od kojih je 12 iz pododelјka Pinophyta, a 23 iz pododelјka Magnoliophyta. Rezultati istraživanja potvrdili su dobru vitalnost (3,82) i dekorativnost (4,08) drvenastih bilјaka na osnovu kojih su predviđene smernice za unapređenje i očuvanje dendroflore.
        Klјučne reči:pejzažni inženjering, adaptivnost, biomeliorativnost, drvenaste bilјke
 
< Prethodno   Sledeće >