Menu Content/Inhalt
PROCENA EFIKASNOSTI POSLOVANјA ODABRANIH PREDUZEĆA ŠUMARSTVA SA PODRUČJA ŠUMADIJE

PROCENA EFIKASNOSTI POSLOVANјA ODABRANIH PREDUZEĆA ŠUMARSTVA SA PODRUČJA ŠUMADIJE

Milica Marčeta
Ljiljana Keča
Dragomir Lazarević

         Izvod: U radu je izvršena procena efikasnosti poslovanja Šumskog gazdinstva „Kragujevac“, kao i preduzeća za preradu i plasman proizvoda od drveta na području Šumadije. U tu svrhu izvršen je obračun ekonomskih indikatora ekonomičnosti, likvidnosti i rentabilnosti. Pored toga korišćena je komparacija kako bi se identifikovale sličnosti i razlike u dinamici kretanja analiziranih indikatora. Prikuplјanje podataka izvršeno je putem ankete, koja je, ujedno, i osnovna tehnika istraživanja. Cilј istraživanja je da se kroz analizu sadašnjih troškova i prihoda utvrdi stepen ekonomske efektivnosti ove grupe preduzeća. Svrha istraživanja je da se ukaže na mogućnost za unapređenje ekonomske efikasnosti preduzeća za korišćenje, preradu i plasman proizvoda od drveta na teritoriji šumadijskog okruga. Predmet istraživanja su: troškovi, prihodi, prosečna vrednost otkuplјenih sirovina i ostvareni finansijski rezultati anketiranih preduzeća. Period koji je uzet u razmatranje je od 2006. do 2016. godine.
        Klјučne reči: ekonomska efikasnost, ŠG „Kragujevac“, šumarstvo, ekonomski indikatori, ROE, ROA
 
< Prethodno   Sledeće >