Menu Content/Inhalt
KARAKTERISTIKE TIPOVA ŠUMA U GJ „BRANјEVINA“ NA PODRUČJU BAČKE

KARAKTERISTIKE TIPOVA ŠUMA U GJ „BRANјEVINA“ NA PODRUČJU BAČKE

Zoran Galić
Radenko Ponјarac
Alen Kiš
Božana Đorđević

         Izvod: U radu je izvršena analiza rasprostranjenosti različitih sistematskih jedinica zemlјišta, vrsta drveća i tipološke pripadnosti u GJ ‘Branjevina’. Solonjec i močvarno-glejna zemlјišta zauzimaju 2/3 površine ove gazdinske jedinice, a najzastuplјenija vrsta drveća je hrast lužnjak. Sa aspekta tipološke klasifikacije je izdvojeno četiri tipa šuma. Najzastulјeniji tip šume je tip lužnjaka na degradiranom černozemu, solonjecu i solođu.
        Klјučne reči: Branjevina, tipovi šuma, solonjec, oglejani černozem (livadska crnica) hrast lužnjak
 
< Prethodno