Menu Content/Inhalt
ANALIZA KRETANјA VELIČINE POVRŠINE UZGOJNIH RADOVA U SRBIJI U PERIODU 1990-2015. GODINE
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA KRETANјA VELIČINE POVRŠINE UZGOJNIH RADOVA U SRBIJI U PERIODU 1990-2015. GODINE
 
Milun Krstić
Nenad Ranković
Predrag Aleksić
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja kretanja površine uzgojnih radova u Srbiji u dugogodišnjem periodu 1990-2015. godine. Korišćeni su podaci sekundarnog karaktera, koji su prikuplјeni iz odgovarajućih statističkih publikacija, a odnose se na sektor šumarstva. Analaizirani radovi u navedenim publikacijama definisani su kao: nega mladika, prorede, čišćenje, priprema i nega zemlјišta, konverzija, rekonstrukcija, supstitucija, obogaćivanje. Zbog različitog definisanja nekih radova u izvornom materijalu, prvo je izvršeno usaglašavanje navedenih termina sa standarnim terminima, koji se koriste pri uzgojnim radovima u šumarstvu. U radu su, na osnovu regresionih modela utvrđeni trendovi izvršenih uzgojnih radova i njihovih osnovnih elemenata u navedenom periodu. Analizirano je prosečno učešće pojedinih vidova radova u ukupnoj tretiranoj površini; trendova dugoročne tendencije u kretanju uzgojnih radova; prosečni godišnji apsolutni rast i prosečna godišnja stopa rasta ovih radova. Utvrđeno je da kretanje veličine površine izvedenih uzgojnih radova karakterišu skokovite promene (povećanje i smanjenje), različit apsolutni rast i stopa rasta.
       Ključne reči: uzgojni radovi, površina, trend, apsolutni rast, stopa rasta
 
< Prethodno   Sledeće >