Menu Content/Inhalt
OCENA KVALITETA VEŠTAČKI PODIGNUTE SASTOJINE BELOG JASENA U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU „LIPOVIČKA .
 
 
 
 
 
 
 
OCENA KVALITETA VEŠTAČKI PODIGNUTE SASTOJINE BELOG JASENA U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU „LIPOVIČKA ŠUMA – DUGI RT“
 
Marina Vukin
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja uslova sredine, morfometrijskih svojstava stabala i kvaliteta veštački podignute sastojine belog jasena (Fraxinus excelsior L.), na području suburbane zone grada Beograda. Istraživana sastojina predstavlјa šumu posebne namene i čini deo Zaštićenog prirodnog područja „Lipovička šuma – Dugi rt“. Stanište je tipološki definisano kao: Tipična šuma sladuna i cera (Quercetum frainetto-cerridis typicum) na smeđim lesiviranim zemlјištima. Detalјna ocena morfometrijskih svojstava stabala belog jasena ukazala je na pretežno učešće stabala sa krošnjama čija relativna dužina iznosi više od polovine ili polovinu ukupne visine stabla (98%); visok stepen učešća punodrvnih stabala (68%), sa dobrom i odličnom čistoćom (84%) i pravošću debla (66%). Kvalitet sastojine prikazan je kroz ocenu biološkog položaja, kvaliteta debla i krune stabala. U sastojini je prisutno 94% dominantnih i kodominantnih stabala među kojima se može izdvojiti dovolјan broj stabala nosilaca funkcije. Zdravstveno stanje sastojine je zadovolјavajuće, bez vidlјivih znakova fitopatoloških i entomoloških obolјenja i mehaničkih oštećenja. Istraživanja su ukazala na perspektivnost unešene vrste plemenitih lišćara za veštačko obnavlјanje šumskih ekosistema na staništu sladuna i cera, u funkciji šuma posebne namene.
       Ključne reči: veštački podignuta sastojina, beli jasen, kvalitet sastojine, Zaštićeno područje „Lipovička šuma - Dugi rt“
 
< Prethodno   Sledeće >