Menu Content/Inhalt
UTICAJ VEGETACIJE NA OTICANјE VODE U SLIVU REKE KRČEVICE
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ VEGETACIJE NA OTICANјE VODE U SLIVU REKE KRČEVICE
 
Ljubomir Letić
Vesna Nikolić
Radoslav Lozjanin
Aleksandar Anđelković
 
      Izvod: Analizirana tema je uticaj vegetacije na oticanje atmosferskih voda iz sliva reke Krčevice, desne pritoke Barajevske reke. Veći deo ovog sliva je pod šumom, gde dominira fitocenoza Quercetum farnetto-cerris R u d., dok se na levoj strani sliva nalaze polјoprivredne i travne površine kao i vikend naselјe Lipovica. Preovlađujući tip vegetacije u slivu, šume sladuna-cera na moćnoj lesiviranoj gajnjači nosioci su osnovnih obeležja oticanja atmosferskih voda i formiranja izdani koje snabdevaju hidrografsku mrežu reke Krčevice vodom. Cilј rada je da se na osnovu tipova vegetacije (načina korišćenja zemlјišta) i godišnjih suma atmosferskog taloga, odrede koeficijenti oticaja sa sliva. Na osnovu ceno-ekoloških karakteristika sliva reke Krčevice utvrđene su hidrološke klase zemlјišta čije karakteristike su sadržane u izrazu SN-krivi, koje definišu zadržavanje atmosferskih i drugih voda u analiziranom slivu. Na osnovu poznatih metoda, empirijski su utvrđeni uslovi oticanja voda iz sliva, kao i njihove količine.
       Ključne reči: tip vegetacije, hidrološke klase zemlјišta, SN krive, nedominantni faktori, oticaj
 
< Prethodno   Sledeće >