Menu Content/Inhalt
ISPITIVANјE EFIKASNOSTI PREPARATA FASTAC FORST ZA ZAŠTITU TRUPACA HRASTA
 
 
 
 
 
 
 
ISPITIVANјE EFIKASNOSTI PREPARATA FASTAC FORST ZA ZAŠTITU TRUPACA HRASTA
 
Leopold Polјaković Pajnik
Milan Drekić
Verica Vasić
Ivana Denić
Damjan Fišgar
 
      Izvod: Platypus cylindrus Fab. (Coleoptera: Curculionidae) pripada grupi ksilofagnih insekata koji svojom ishranom drvetom značajno smanjuju ekonomsku i estetsku vrednost kao i tehnička svojstva napadnutog drveta. U prethodnim decenijama problem zaštite hrastovih sortimenata na šumskim stovarištima rešavan je primenom insekticida lindan, ali savremeni propisi zabranjuju njegovu upotrebu. Zbog toga su sprovedena ispitivanja mogućnosti primene insekticida alfa- cipermetrin (Fastac® Forst) za zaštitu hrastovih trupaca. Ogledi su postavlјeni u Šumskom gazdinstvu Sremska Mitrovica JP za gazdovanje šumama “Vojvodinašume”, na dva prostorno odvojena lokaliteta. Efikasnost je izračunata po Abotovoj formuli. Primena preparata Fastac® Forst u koncentraciji od 1% za period zaštite od 30 dana pokazala je 100% efikasnost, dok je primena 2% koncentracije za zaštitu trupaca za period od 90 dana pokazala 91,13%, odnosno 100% efikasnost. Dobijeni rezultati ukazuju na visoku efikasnost preparata Fastac® Forst za zaštitu hrastovih trupaca, ali za period od 30 dana. To znači da se tretman mora ponavlјati svakih 30 dana u periodu rojenja hrastovog srčikara.
       Ključne reči: Platypus cylindrus, insekticid, trupci
 
< Prethodno