Menu Content/Inhalt
FITOCENOLOŠKE I FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE ŠUME BUKVE, JELE I SMRČE НА PLANINI LISINI
 
 
 
 
 
 
 
FITOCENOLOŠKE I FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE ŠUME BUKVE, JELE I SMRČE (Piceo-Fago-Abietetum Čolić 1965.) НА PLANINI LISINI
 
Saša Eremija
Rade Cvjetićanin
Marijana Kapović-Solomun
Zoran Miletić
Svjetlana Ćoralić
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati fitocenoloških istraživanja u zajednici bukve, jele i smrče (Piceo-Fago-Abietetum Čolić 1965.) na podruju planine Lisina u jugozapadnom delu Republike Srpske. Na osnovu florističkog sastava i stanišnih uslova izdvojene su četiri subasocijacije: drymetosum, oxalidetosum, asperuletosum и vaccinietosum. Za asocijaciju i za subasocijacije određeni su spektri životnih oblika i spektri areal tipova. Po spektru životnih oblika asocijacija bukve, jele i smrče je hemikripto-fanerofitska. Subasocijacije drymetosum, oxalidetosum i asperuletosum su hemikripto-fanerofitske, dok u subasocijaciji vaccinietosum preovlađuju fanerofite, a jednako su zastuplјene hamefite i hemikriptofite. Kod asocijacije bukve, jele i smrče i svih njenih subasocijacija dominantan je srednjoevropski areal tip. Postoje razlike u florističkom sastavu kod izdvojenih subasocijacija koje odražavaju raznolikost stanišnih uslova u kojima se pojavlјuje asocijacija bukve, jele i smrče.
       Ključne reči: asocijacija bukve, jele i smrče, subasocijacije, spektar životnih oblika, spektar areal tipova, Lisina
 
< Prethodno   Sledeće >