Menu Content/Inhalt
PRIRODNI POTENCIJALI VEGETACIJE PARKA PRIRODE „ŠARGAN-MOKRA GORA“ U SKLOPU ........
 
 
 
 
 
 
 
PRIRODNI POTENCIJALI VEGETACIJE PARKA PRIRODE „ŠARGAN-MOKRA GORA“ U SKLOPU SANITARNO-HIGIJENSKIH I ZDRAVSTVENIH FUNKCIJA ŠUMA
 
Marina Vukin
Lidija Amidžić
Jelena Milovanović
Gorana Isailović
 
      Izvod: U radu su prikazane prirodne vrednosti, florističke i vegetacijske odlike, sanitarno-higijenski efekti i mogućnosti korišćenja zdravstvene funkcije šuma Parka prirode „Šargan-Mokra gora“. Ovo zaštićeno prirodno dobro nalazi se na području zapadne Srbije, u okviru zaštitne zone Područja posebne namene Nacionalnog parka „Tara“. Prostor obuhvata 10.813,73 ha, od čega na šume u državnom vlasništvu otpada 3.335,71 ha. Od navedene površine, 3.022,65 ha ili 92% površine pod šumama kategorisano je u šume posebne namene. Proučavano područje poseduje vrlo značajne prirodne potencijale u sklopu obezbeđenja zaštitno-regulatornih i zdravstvenih funkcija šuma te pruža mogućnosti primene novih vidova zdravstvenog turizma i alternativnih terapijskih procedura („šumska medicina“).
       Ključne reči: Park prirode „Šargan-Mokra gora“, sanitarno-higijenski efekti šuma, zdravstvene funkcije šuma, šumska medicina
 
< Prethodno   Sledeće >