Menu Content/Inhalt
PILOT OBJEKTI EX SITU KONZERVACIJE GERMPLAZME ČETINARA U SRBIJI I NјIHOV DOPRINOS USMERENOM .....
 
 
 
 
 
 
 
PILOT OBJEKTI EX SITU KONZERVACIJE GERMPLAZME ČETINARA U SRBIJI I NјIHOV DOPRINOS USMERENOM KORIŠĆENјU GENETIČKIH RESURSA
 
Vasilije Isajev
 
      Izvod: U radu su predstavlјeni rezultati konzervacije, analiza, testiranja i korišćenja genofonda autohtonih vrsta četinara Srbije. Za osnivanje više namenskih pilot-objekata, pored međunarodnih iskustava i metoda rada, primenjeni su rezultati višegodišnjih terenskih i laboratorijskih istraživanja varijabiliteta unutar i međuprirodnih populacija smrče (Picea abies Karst), crnog bora (Pinus nigra Arnold), belog bora (Pinus sylvestris L.)i antropogeno osnovanim populacijama omorike (Picea omorika /Panč/ Purkyne). Podignuti pilot objekti, prema izboru lokacija, rezultatima sprovedenih istraživanja u polaznim populacijama, biotehnološkim karakteristikama sadnica proizvedenih od semena test stabala, kao i šemom sadnje bilјaka na terenu, originalni su i u skladu sa međunarodnim standardima ex situ konzervacije ovih vrsta.
       Ključne reči: ex situ konzervacija, smrča, omorika, crni bor, beli bor
 
< Prethodno   Sledeće >