Menu Content/Inhalt
ANALIZA ŠTETA OD LEDOLOMA U VEŠTAČKI PODIGNUTOJ SASTOJINI SMRČE NA PODRUČJU ISTOČNE SRBIJE
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA ŠTETA OD LEDOLOMA U VEŠTAČKI PODIGNUTOJ SASTOJINI SMRČE NA PODRUČJU ISTOČNE SRBIJE
 
Milun Krstić
Branko Kanјevac
Violeta Babić
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja posledica uticaja hladnog talasa u istočnoj Srbiji, u veštački podignutoj sastojini smrče, u GJ „Obla glava“, Šumska uprava Sokobanja. Sastojina je jednodobna, starosti 38 godina, očuvana, sa vrlo gustim sklopom (1,0). Krajem novembra i početkom decembra 2014. godine istočnu Srbiju je zahvatio hladni talas koji je doveo do velikih šteta i nastanka ledoloma u šumama ovog područja. Proučavana sastojina smrče je, jednim delom, bila direktno izložena uticaju hladnog talasa, jer se ispred nje nalazi čistina, dok je drugi deo zaštićen susednim sastojinama. Za prikaz klimatskih karakteristika prilikom nastanka hladnog talasa, primenom metoda visinskih gradijenata klimatskih elemenata, izvršena je analiza na nadmorskoj visini od 700 m, na kojoj je lokalitet proučavanja, kao i analiza štetnog uticaja hladnog talasa na veštački podignute sastojine smrče na ovom području. Prikazane su samo godišnje vrednosti i vrednosti najvažnijih klimatskih elemenata za mesece novembar i decembar, kada je i došlo do ledenog talasa: temperature vazduha, padavina i vlage vazduha. Utvrđivanje intenziteta oštećenja sastojine vršeno je kategorisanjem stabala prema stepenu oštećenja. Izračunat je indeks oštećenja sastojine primenom metoda Rebertus, A. J. et al. (1997), koji je prilagođen klasifikaciji oštećenosti stabala primenjenoj u ovom radu.
       Ključne reči: istočna Srbija, ledolomi, klimatske karakteristike, veštački podignuta sastojina smrče, stepen oštećenja
 
< Prethodno   Sledeće >