Menu Content/Inhalt
IZGRAĐENOST SASTOJINE BUKVE, JELE I SMRČE U FUNKCIJI PLANIRANјA ŠUMSKOUZGOJNIH MJERA NA .......
 
 
 
 
 
 
 
IZGRAĐENOST SASTOJINE BUKVE, JELE I SMRČE U FUNKCIJI PLANIRANјA ŠUMSKOUZGOJNIH MJERA NA PODRUČJU PJ „KLEKOVAČA – DRINIĆ“
 
Zoran Govedar
 
      Izvod: U radu je analizirana strukturna izgrađenost sastojine i poređeno stanje sastojine sa normalnim stanjem planiranim za gazdinsku klasu mješovitih šuma bukve, jele i smrče na području PJ „Klekovača – Drinić“. Prostorno su diferencirane i izdvojene uzgojne grupe prema šumskouzgojnim situacijama. Ukazano je na značaj poznavanja izgrađenosti sastojine šumskouzgojno planiranje. Utvrđeno je da se sastojina jasno diferencira u dva dijela; prvi, sjeverni dio sastojine gdje su zastuplјene uzgojne grupe mlađih razvojnih faza (guštika i letevenjaka) i drugi, južni gdje je uslјed stablimičnog prebiranja izgrađenost sastojine bliska prebirnoj strukturi. Na osnovu stanja sastojine definisane su uzgojne uzgojne mjere za pojedine uzgojne grupe.
       Ključne reči: izgrađenost sastojine, uzgojna grupa, sistem gazdovanja.
 
< Prethodno   Sledeće >