Menu Content/Inhalt
SASTOJINSKE KARAKTERISTIKE I RAZVOJ STABALA U ŠUMI HRASTA KITNјAKA NA PODRUČJU NP„FRUŠKA GORA"
 
 
 
 
 
 
 
SASTOJINSKE KARAKTERISTIKE I RAZVOJ STABALA U ŠUMI HRASTA KITNјAKA NA PODRUČJU NP „FRUŠKA GORA“
 
Violeta Babić
Milun Krstić
Milan Milenković
Branko Kanјevac
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja sastojinskog stanja i razvoj stabala u šumi hrasta kitnjaka na području NP „Fruška gora“. Proučavana sastojina pripada monodominantnoj šumi hrasta kitnjaka sa treplјastim šašem (Quercetum petraeae caricetosum pilosae Jov. 1975) na ilimerizovanom zemlјištu na peščaru. Sastojina je jednodobna, vegetativnog porekla, starosti 96 godina. Nalazi se na 467 m nadmorske visine, na južnoj do jugozapadnoj ekspoziciji i nagibu terena od 80. Ukupan broj stabala je 220 po ha, a zapremina 213,65 m3•ha-1. Srednji sastojinski prečnik dg = 34,8 cm, a srednja sastojinska visina hdg = 21,4 m. Sastojina je srednje negovana i okarakterisana kao kvalitetna izdanačka šuma na očuvanom staništu. Detalјno proučeni stanišni uslovi, sastojinsko stanje i razvoj pojedinačnih stabala osnov su za predlog budućih uzgojnih mera.
       Ključne reči: Fruška gora, hrast kitnjak, sastojinsko stanje, razvoj stabala.
 
< Prethodno   Sledeće >