Menu Content/Inhalt
OCENA POTENCIJALA SREMSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA KAO OSNOVA ZA SPROVOĐENJE LICITACIJA TEHNIČKOG .....
 
 
 
 
 
 
 
OCENA POTENCIJALA SREMSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA KAO OSNOVA ZA SPROVOĐENјE LICITACIJA TEHNIČKOG OBLOG DRVETA
 
Sanјa Pajić
Ljiljana Keča
 
      Izvod: Jedan od glavnih preduslova za sprovođenje licitacija je postojanje drvnih sortimenata (furnirskih i visoko kvalitetnih pilanskih trupaca) za kojima postoji povećana tražnja; adekvatne infrastrukture, stručnih timova i tehničkih sredstava. Cilј rada je proučavanje potencijala Sremskog šumskog područja (SŠP), koji omogućavaju sprovođenje licitacija tehničkog oblog drveta (TOD) plemenitih lišćara. Svrha istraživanja je utvrđivanje potencijala SŠP i prethodnih iskustava, koja mogu da se upotrebe u sprovođenju licitacija TOD, kojima će biti postignuti maksimalni finansijski efekti za predmet prodaje. Predmet istraživanja su: struktura šuma SŠP, kojim na 92,8% površine gazduje JP „Vojvodinašume“, ŠG Sremska Mitrovica, otvorenost šuma (spolјnja i unutrašnja), proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata u periodu 1965-2015. godine, koja beleži blag rastući trend (proizvodnja +0,4% i prodaja +0,5%) u analiziranom periodu, iskustva koja postoje u sprovođenju licitacija TOD plemenitih lišćara i analiza raspoloživih šumarsko / tehnološko - tehičkih resursa koji su neophodni za sprovođenje licitacija.
       Ključne reči: licitacija, potencijal, tehničko oblo drvo, analiza.
 
< Prethodno   Sledeće >