Menu Content/Inhalt
POBOLjŠANJE OTPORNOSTI DRVETA BUKVE Fagus moesiaca (Domin, Mally / Czeczott.) NA GLjIVE TRULEŽNICE
 
 
 
 
 
 
 
POBOLjŠANјE OTPORNOSTI DRVETA BUKVE Fagus moesiaca (Domin, Mally / Czeczott.) NA GLjIVE TRULEŽNICE Trametes versicolor (Fr.) Quel. I Coniophora puteana (Schum.: Fr.) Karst. KONTROLISANIM TOPLOTNIM TRETMANOM I NAKNADNIM TRETIRANјEM EKOLOŠKI PRIHVATLjIVIM PREPARATOM
 
Milenko Mirić
Vladan Jelkić
Mimica Stefanović
Tamara Tešić
 
      Izvod: Ispitana je mogućnost pobolјšanja otpornosti drveta bukve (Fagus moesiaca) prema dve opasne glјive truležnice: Trametes versicolor – izazivača bele truleži i Coniophora puteana – izazivača mrke prizmatične truleži, u laboratorijskim uslovima. Korišćen je temperaturni tretman od 200 °C / 5 sati, vakuum impregnacija bornom kiselinom (5%) i kombinovani tretman temperaturom i naknadnom impregnacijom bornom kiselinom (5%). Termički tretman drveta (TMW) i impregnacija bornom kiselinom (B) povećavaju otpornost drveta prema ispitivanim glјivama. Gubitak mase uzoraka impregnisan bornom kiselinom (B) približno je isti za obe ispitivane glјive. Impregnacija bornom kiselinom prethodno termički tretiranih uzoraka (TMW + B) rezultirala je većom otpornošću protiv glјive Trametes versicolor u poređenju sa uzorcima koji su tretirani samo toplotnim tretmanom (TMW), ali je otpornost ovih uzoraka smanjena u poređenju sa otpornošću uzoraka impregniranih bornom kiselinom (B). Termička obrada + impregnacija bornom kiselinom (TMW + B) pokazala je manju otpornost protiv glјive Coniophora puteana od odvojenih tretmana (TMW ili B).
       Ključne reči: Trametes versicolor, Coniophora puteana, Fagus moesiaca, prirodna otpornost, trulež, gubitak mase.
 
< Prethodno   Sledeće >