Menu Content/Inhalt
KONZERVACIJA GENOFONDA CRNE TOPOLE NA PODRUČJU VELIKOG RATNOG OSTRVA OSNIVANJEM POLjSKE BANKE GENA
 
 
 
 
 
 
 
KONZERVACIJA GENOFONDA CRNE TOPOLE (Populus nigra L.) NA PODRUČJU VELIKOG RATNOG OSTRVA OSNIVANјEM POLjSKE BANKE GENA
 
Zoran Maksimović
Jovana Devetaković
Mirjana Šijačić Nikolić
 
      Izvod: U radu su prikazane aktivnosti u pravcu konzervacije i usmerenog korišćenja raspoloživog genofonda crne topole na području Velikog ratnog ostrva primenom metoda ex situ konzervacije. Ex situ konzervacija crne topole sprovedena je osnivanjem: klonskog arhiva u rasadniku, čime je postavlјena osnova za očuvanje dela genofonda i kontrolisanu proizvodnju kvalifikovanog reproduktivnog materijala; klonskog testa u kome je testiran genetički potencijal materinskih stabala i polјske banke gena na području Velikog ratnog ostrva, koja će poslužiti za očuvanje dela raspoloživog genofonda i povećanje površine pod genetičkim resursima ove vrste. Sprovedene aktivnosti doprinose konzervaciji raspoloživog genofonda crne topole, povećanju šumovitosti ovog područja i biološkoj stabilnosti šumskih ekosistema Velikog ratnog ostrva.
       Ključne reči: ex situ konzervacija, crna topola, Veliko ratno ostrvo, reznice.
 
< Prethodno   Sledeće >