Menu Content/Inhalt
PROCENA POTENCIJALA I TRŽIŠNIH MOGUĆNOSTI ZA UNAPREĐENјE POSLOVNO-PROIZVODNOG PORTFOLIJA ......
 
 
 
 
 
 
 
PROCENA POTENCIJALA I TRŽIŠNIH MOGUĆNOSTI ZA UNAPREĐENјE POSLOVNO-PROIZVODNOG PORTFOLIJA ŠUMSKIH GAZDINSTAVA SARAJEVSKO-ROMANIJSKE REGIJE
 
Ljiljana Keča
Maja Marić
 
      Izvod: Sarajevsko-romanijska regija (SRR) odlikuje se visokim stepenom šumovitosti gde se visoke šume sa prirodnom obnovom jasno izdvajaju (59%) u odnosu na druge kategorije šuma. U skladu sa tim pristupilo se proceni potencijala i tržišnih mogućnosti za unapređenje poslovno-proizvodnog portfolija šumskih gazdinstava. Prilikom istraživanja korišćen je anketni upitnik, koji je bio namenjen odgovarajućem šumskom gazdinstvu. Istraživanje je sprovedeno u cilјu identifikacije najbolјeg načina korišćenja finansijskih sredstava i definisanja potrebe za uvođenjem novih proizvoda u svrhu procene potencijala i tržišnih mogućnosti sektora šumarstva SRR. Predmet istraživanja su preduzeća sektora šumarstva - šumska gazdinstva (ŠG) i njihov dosadašnji način poslovanja.
       Ključne reči: potencijal, tržište, poslovno-proizvodni portfolio, šumska gazdinstva, Sarajevsko-romanijska regija.
 
< Prethodno   Sledeće >