Menu Content/Inhalt
USPOSTAVLjANјE KATASTRA ZAGAĐIVAČA U GIS-U: IMPLEMENTACIJA NA PRIMERU TOPČIDERSKE REKE
 
 
 
 
 
 
 
USPOSTAVLjANјE KATASTRA ZAGAĐIVAČA U GIS-U: IMPLEMENTACIJA NA PRIMERU TOPČIDERSKE REKE
 
Ivana Petrić
 
      Izvod: Zaštita, očuvanje i unapređenje životne sredine postaje sve više jedan od neophodnih činilaca društvenog delovanja. U tom smislu potrebno je preuzeti odgovarajuće mere koje bi doprinele zaštiti lјudi i okoline, uticale na smanjenje izvora zagađenja, a kasnije i na njihovo saniranje i rekultivaciju. Prikuplјanjem i obradom podataka pomoću Geografskog informacionog sistema (GIS), imamo mogućnost formiranja i održavanja aktivne baze podataka u službi Integralnog katastra zagađivača. Primeri do sada uspostavlјenih Katastara zagađivača u GIS-u pokazuju primenlјivost i fleksibilnost ovakvog načina interpretacije podataka prikuplјenih na terenu, a koji, u kasnijim tokovima, imaju i svoju praktičnu primenu. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja sprovedenog na projektu „Revitalizacija Topčiderske reke biološkim sistemima za prečišćavanje zagađenih voda“ koji je kao prvu aktivnost imao izradu Katastra zagađivača.
       Ključne reči: katastar, zagađenje, geografski informacioni sistem, Topčiderska reka
 
< Prethodno