Menu Content/Inhalt
KVALITET ZEMLJIŠTA U SLIVU I MOGUĆI UTICAJ NA VODE AKUMULACIJE „SELOVA“
Autor Kadović Ratko, Belanović Snežana, Knežević Milan   
 
 
 
 
 
 
 
KVALITET ZEMLJIŠTA U SLIVU I MOGUĆI
UTICAJ NA VODE AKUMULACIJE „SELOVA“
 
Kadović Ratko
Belanović Snežana 
 Knežević Milan
 
       Izvod: U ovom radu je analiziran ekološki kvalitet zemljišta u slivu akumulacije „Selova“, u funkciji: pristupačnosti elemenata biljne ishrane (azota, fosfora i baznih katjona), osetljivosti zemljišta prema acidifikaciji i pristupačnosti teških metala (Zn, Pb i Cd), kao i mogući uticaj na kvalitet voda buduće akumulacije. Proučavanja su obavljena za devet tipova zemljišta na osnovu analiza pojedinih zemljišnih svojstava.
         Ključne reči: tip zemljišta, kvalitet zemljišta, indikatori kvaliteta, kvalitet voda.
 
< Prethodno