Menu Content/Inhalt
ISTRAŽIVANјE MIKROKLIMATSKIH USLOVA U ŠUMI HRASTA KITNјAKA NA FRUŠKOJ GORI
 
 
 
 
 
 
 
ISTRAŽIVANјE MIKROKLIMATSKIH USLOVA U ŠUMI HRASTA KITNјAKA NA FRUŠKOJ GORI
 
Violeta Babić
Milun Krstić
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati mikroklimatskih proučavanja (temperature vazduha, temperature zemlјišta, relativne vlažnosti vazduha, solarne radijacije, pravca i brzine vetra) u čistoj sastojini hrasta kitnjaka na području Nacionalnog parka Fruška gora. Čiste sastojine hrasta kitnjaka na ovom području zauzimaju 3960,73 ha, odnosno 17,6 % ukupne površine šuma. Sastojina pripada, ekološkoj jedinici šuma hrasta kitnjaka sa treplјastim šašem (Quercetum petraeae caricetosum pilosae Jov. 1975) na ilimerizovanom zemlјištu (luvisol) na peščaru. Nalazi se na severozapadnoj ekspoziciji, na n.v. 390 m, nagibu 12o. Sastojina je jednodobna, vegetativnog porekla, starosti 110 godina. Prikuplјanje podataka je vršeno u prvoj polovini avgusta 2008. i 2009. godine u različitima fazama prirodne obnove ovih šuma, primenom oplodne seče. Za mikroklimatska istraživanja korišćena je pokretna automatska meteorološka stanica marke „WS-GP1“. Vršena su uporedna proučavanja mikroklimatskih uslova posle izvršenog oplodnog seka, pri nepotpunom sklopu od 0,5 do 0,6 tokom 2008. godine, i posle sprovedenog naknadnog seka u procesu prirodne obnove u 2009. godini, pri izmenjenim sastojinskim uslovima, i konstatovane su značajne razlike.
       Ključne reči: šume hrasta kitnjaka, Fruška gora, proces obnove, mikroklimatski uslovi.
 
< Prethodno   Sledeće >