Menu Content/Inhalt
PACIFIČKA DEKADNA OSCILACIJA I ŠUMSKI POŽARI U SAD U PERIODU OD 1983. DO 2015. GODINE
 
 
 
 
 
 
 
ACIFIČKA DEKADNA OSCILACIJA I ŠUMSKI POŽARI U SAD U PERIODU OD 1983. DO 2015. GODINE
 
Milan Milenković
Vladan Ducić
Violeta Babić
 
      Izvod: U radu je istražena veza između Pacifičke dekadne oscilacije (PDO) i šumskih požara u SAD. Korišćene su mesečne, sezonske i godišnje vrednosti PDO, kao i godišnji podaci o šumskim požarima (broj, opožarena površina i prosečna opožarena površina po jednom požaru). Primenjen je Pirsonov koeficijent korelacije (R), a statistički značajne veze (antifazne) utvrđene su za opožarenu površinu. Najviša vrednost R dobijena je za PDO maj (−0,368), a na sezonskom nivou za proleće (−0,349) i leto (−0,346) - sve signifikantno na p=0,05. Kod pomeranja u fazi (vrednosti PDO iz prethodne godine) samo je za jedan mesec (septembar) zabeležena statistički značajna veza. Na osnovu dobijenih rezultata zaklјučeno je da PDO pokazuje znatno slabiji uticaj na godišnju opožarenu površinu u SAD u poređenju sa Atlantskom višedecenijskom oscilacijom (AMO). Takođe, zaklјučeno je da PDO deluje na šumske požare u kombinaciji sa drugim telekonekcijama, kao i da taj uticaj značajno varira u zavisnosti od geografske oblasti.
       Ključne reči: PDO, AMO, telekonekcije, šumski požari, opožarena površina, SAD.
 
< Prethodno   Sledeće >