Menu Content/Inhalt
UTICAJ INOKULACIJA SADNICA PITOMOG KESTENA RAZLI ITIM IZOLATIMA GLjIVE Cryphonectria parasitica ....
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ INOKULACIJA SADNICA PITOMOG KESTENA RAZLIČITIM IZOLATIMA GLjIVE Cryphonectria parasitica NA ISHRANU I RAST GUSENICA GUBARA
 
Luka Radović
Dragolјub Brajović
Jelena Jolović
Slobodan Milanović
 
      Izvod: U radu su prezentovani rezultati istraživanja uticaja C. parasitica na preferencu i performansu gusenica gubara koji su posredovani pitomim kestenom kao domaćinom i hrantelјkom. Interakcije između C. parasitica i gusenica gubara su prvo ispitivane testom dvostrukog izbora, a potom je ispitivan efekat različitih izolata glјive C. parasitica, koji su dobijeni iz hrasta kitnjaka i pitomog kestena, na parametre rasta ishrane gusenice gubara, koje su hranjene lišćem kontrolnih ili inokulisanih sadnica pitomog kestena u zavisnosti od eksperimentalne grupe. Gusenice gubara češće biraju lišće sa kontrolnih sadnica pitomog kestena u odnosu na inokulisane, bez obzira na poreklo izolata C. parasitica, dok pri izboru lišća koje je uzeto sa sadnica inokulisanih različitim izolatima ne prave razliku. Parametri rasta i ishrane su viši kod gusenica koje su hranjene lišćem sadnica koje su inokulisane manje agresivnom izolatom C. parasitica. U slučaju RCR, parametri rasta i ishrane gusenica gubara su nešto viši na hlorotičnom nego na zelenom lišću.
       Ključne reči: Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, Castanea sativa L. Lymantria dispar L., preferenca, performansa, interakcije.
 
< Prethodno   Sledeće >