Menu Content/Inhalt
STANJE POPULACIJE CRNE TOPOLE (Populus nigra L.) NA PODRUČJU VELIKOG RATNOG OSTRVA KAO OSNOVA ZA ..
 
 
 
 
 
 
 
STANјE POPULACIJE CRNE TOPOLE (Populus nigra L.) NA PODRUČJU VELIKOG RATNOG OSTRVA KAO OSNOVA ZA KONZERVACIJU I USMERENO KORIŠĆENјE GENOFONDA
 
Zoran Maksimović
Mirjana Šijačić Nikolić
Milan Medarević
Vladimir Vasić
 
      Izvod: Na području Evrope crna topola (Populus nigra L.) je svrstana u kategoriju ugroženih vrsta. U ukupnom šumskom fondu Srbije, autohtone šume topola, učestvuju sa svega 0,5 – 1,0%, te se mogu smatrati retkim vrstama. U zaštićenom području „Veliko ratno ostrvo“ crna topola pripada grupi retkih i ugroženih vrsta, sa učešćem u zapremini od 5,4% (2.458,7 m3) i zapreminskom prirastu od 7,0% (54,2 m3), te predstavlјa posebnu vrednost ovog prirodnog kompleksa šuma. Kao osnova za konzervaciju i usmereno korišćenje raspoloživog genofonda izvršena je procena brojnosti, stanja i stepena ugroženosti populacije crne topole na području Velikog ratnog ostrva. Dobijeni rezultati pokazuju da se crna topola na području Velikog ratnog ostrva javlјa fragmentarno sa svega 907 evidentiranih stabala, bez prirodnog obnavlјanja i tendencijom iščezavanja sa ovog prostora. Procenjeno stanje predstavlјa polaznu osnovu za definisanje adekvatnih mera konzervacije u cilјu kontinuirane egzistencije i očuvanja evolutivnog potencijala ove vrste.
       Ključne reči: Veliko ratno ostrvo, crna topola, brojnost, stanje, ugroženost, konzervacija genofonda.
 
< Prethodno   Sledeće >