Menu Content/Inhalt
EKOLOŠKO-CENOLOŠKE KARAKTERISTIKE BELOG JASENA NA STANIŠNIM USLOVIMA RAZLIČITIH TIPOVA ŠUMA
 
 
 
 
 
 
 
EKOLOŠKO-CENOLOŠKE KARAKTERISTIKE BELOG JASENA NA STANIŠNIM USLOVIMA RAZLIČITIH TIPOVA ŠUMA
 
Rajko Milošević
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja ekološko-cenoloških karakteristika belog jasena u veštački podignutim sastojinama na području Beograda i okoline, u okviru različitih tipova šuma. Beli jasen, kao mezofilna vrsta drveća, u odnosu na prirodno-ekološko i tipološko nalazište i rasprostranjenje, pokazuje u veštački podignutim sastojinama, u zavisnosti od tipološke pripadnosti staništa, različitu prilagodlјivost i ekološko-cenološku stabilnost. Na području Košutnjaka, u okviru tipa šume (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris) na deluvijumu i lesiviranoj gajnjači, veštački podignuta sastojina ove vrste postiže značajno veće produkcione efekte, u identičnoj starosti. Takođe, beli jasen je ovde cenološki stabilniji u odnosu na veštački podignutu sastojinu na području Lipovice, u okviru tipa šume sladuna i cera (Quercetum frainetto-cerris) na gajnjači.
       Ključne reči: ekološko-cenološki odnos, beli jasen, tipovi šuma.
 
< Prethodno   Sledeće >