Menu Content/Inhalt
PRIJEDLOG PROREDNOG ZAHVATA U VJEŠTAČKI PODIGNUTOJ SASTOJINI SMRČE NA PODRUČJU ČELINCA U ......

PRIJEDLOG PROREDNOG ZAHVATA U VJEŠTAČKI PODIGNUTOJ SASTOJINI SMRČE (Picea Abies L.) NA PODRUČJU ČELINCA U REPUBLICI SRPSKOJ

Marko Bodružić
Zoran Govedar
Milun Krstić

         Izvod:U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja selektivnih proreda na vještački podignutu sastojinu smrče na području Čelinca, koja je osnovana na staništu zajednice Carpinetum betuli Wrab. 1960 na terasnom eutričnom kambisolu na aluvijalno-deluvijalnom nanosu peridotitskog porijekla. Sastojina je starosti 35 godina, osnovana je gustom sadnjom i u njoj nisu vršene mjere njege. Nakon proučavanja ekoloških uslova staništa, fitocenoloških istraživanja, bioekoloških osobina vrste, elemenata izgrađenosti strukturne sastojine, razvoja dominantnih stabala i kvaliteta sastojine izvršena je selektivna proreda sa izdvajanjem stabala budućnosti na osnovu konkretne uzgojne potrebe. Doznaka stabala izvršena je u skladu sa poznatim uzgojnim principima pozitivne selekcije. Primjenom softvera SVS-Stand Visualisation Sistem (McGaughey, R.J., 2002), dat je prikaz prostornog rasporeda stabala i horizontalne projekcije kruna stabala za stanje prije i poslije izvršene prorede u istraživanoj sastojini.
        Ključne riječi:smrča, selektivna proreda, Čelinac
 
< Prethodno   Sledeće >