Menu Content/Inhalt
FLORISTIČKI DIVERZITET ŠUME CRNOG BORA SA SEDMOPRSTICOM NA TRI LOKALITETA U SRBIJI

FLORISTIČKI DIVERZITET ŠUME CRNOG BORA SA SEDMOPRSTICOM NA TRI LOKALITETA U SRBIJI

Marijana Novaković-Vuković

         Izvod:U radu je izvršeno poređenje florističkog sastava šume crnog bora sa sedmoprsticom (Potentillo heptaphyllae-Pinetum nigrae B. Jovanović 1959) na području Peštera, Crnog vrha kod Priboja i Maljena. Sastojine crnog bora na Pešteru zauzimaju veće nadmorske visine, veće nagibe i imaju više vrsta po fitocenološkom snimku. Šuma crnog bora na Pešteru ima bogatiji floristički sastav, veću vrednost Shannon-Wienerovog indeksa diverziteta i indeksa izjednačenosti (Evenness) u poređenju sa druga dva lokaliteta. To je posledica veće očuvanosti ove šume koja je zbog nepristupačnosti pošteđena značajnijeg dejstva antropogenog faktora. Sličniji floristički sastav ima šuma crnog bora sa sedmoprsticom na Crnom vrhu kod Priboja i na Maljenu, jer ona na ova dva lokaliteta u svom sastavu sadrži dosta zajedničkih vrsta, tipičnih predstavnika degradiranih šuma.
        Ključne riječi: crni bor, floristički sastav, Crni vrh kod Priboja, Maljen, Pešter
 
< Prethodno   Sledeće >