Menu Content/Inhalt
PROFITABILNOST PROIZVODNJE LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA U SRBIJI

PROFITABILNOST PROIZVODNJE LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA U SRBIJI

Predrag Sretenović
Branko Glavonjić

         Izvod:U radu su predstavljeni rezultati istraživanja profitabilnosti proizvodnje lepljenog lameliranog drveta (LLD) u Srbiji i izabranim zemljama Evropske unije. Izbor lepljenog lameliranog drveta za predmet istraživanja u ovom radu rezultat je stalnog rasta njegove potrošnje i sve veće primene u gradnji ekoloških i energetski efikasnih stambenih i nestambenih objekata u Evropi, a poslednjih godina i u Srbiji. Za potrebe utvrđivanja nivoa profitabilnosti proizvodnje navedenog proizvoda sprovedena su kompleksna istraživanja koja su obuhvatila sferu ekonomskih efekata proizvodnje i prodajnih cena. Rezultati sprovedenih istraživanja pokazali su da u strukturi cene koštanja 1 m3 lepljenog lameliranog drveta najveće učešće imaju troškovi drvne sirovine u iznosu od 61,3–68,1% (zavisno od proizvođača), dok je učešće troškova proizvodnje u rasponu 21,6-27,7% i lepka od 10,2% (jednokomponentni) do 11,0% (dvokomponentni). Izračunata prosečna profitabilnost iznosi 28,5% u odnosu na prodajnu cenu što ovaj proizvod svrstava u kategoriju visoko profitabilnih drvnih proizvoda. Pored navedenog u radu je dokazano i da je koeficijent valorizacije rezane građe ugrađene u lepljeno lamelirano drvo veći za 4,9 puta u odnosu kada bi se ista prodavala kao klasična rezana građa.
        Ključne riječi:lepljeno lamelirano drvo, proizvodnja, cena koštanja, profitabilnost.
 
< Prethodno   Sledeće >