Menu Content/Inhalt
ODNOS MORFOLOŠKIH POKAZATELJA KVALITETA JEDNOGODIŠNJIH SADNICA GORSKOG JAVORA(Acer pseudoplatanus

ODNOS MORFOLOŠKIH POKAZATELJA KVALITETA JEDNOGODIŠNJIH SADNICA GORSKOG JAVORA (Acer pseudoplatanus L.)

Vladan Popović
Tatjana Ćirković-Mitrović
Ljubinko Rakonjac
Aleksandar Lučić
Mihailo Ratknić

         Izvod:U radu su prikazani rezultati morfoloških pokazatelja kvaliteta jednogodišljih sadnica gorskog javora (Acer pseudoplatanus L.) i njihovih međusobnih odnosa. Korelacija između morfoloških parametara je urađena sa ciljem da se utvrdi koji od merenih morfoloških parametara daje najbolju procenu kvaliteta jednogodišnjih sadnica gorskog javora, a da pri tom ne deluje destruktivno na sadnice i ne zahteva povećan obim posla. Mereni su: prečnik u korenovom vratu, visina sadnica, masa nadzemnog i podzemnog dela sadnica u suvom stanju, broj pupoljaka, dužina i zapremina korena. Na osnuvu izmerenih vrednosti izračunati su odnosi visine i prečnika u korenovom vratu, mase nadzemnog i mase podzemnog dela sadnice i indeks kvaliteta. Prečnik u korenovom vratu i visina sadnice su se pokazali kao dobri pokazatelji kvaliteta sadnica, stim da je prečnik u korenovom vratu u jačoj korelativnoj vezi sa ostalim morfološkim parametrima. Masa podzemnog dela je bolji pokazatelj kvaliteta sadnica od mase nadzemnog dela. Najbolji pokazatelj kvaliteta jednogodišnjih sadnica gorskog javora je indeks kvaliteta, ali je on ujedno i najskuplji i najsporije utvrđeni pokazatelj i pri tom zahteva uništavanje sadnica.
        Ključne riječi:gorski javor, kvalitet sadnica, korelacija, morfološki parametri.
 
< Prethodno   Sledeće >