Menu Content/Inhalt
KVALITET I ZDRAVSTVENO STANJE SASTOJINA BOROVCA I DUGLAZIJE NA STANIŠTU HRASTA KITNJAKA NA ........

KVALITET I ZDRAVSTVENO STANJE SASTOJINA BOROVCA I DUGLAZIJE NA STANIŠTU HRASTA KITNJAKA NA PODRUČJU VIDOJEVICE

Branka Spasojević
Vlado Čokeša
Đorđe Jović
Snežana Stajić

         Izvod:U radu su prikazani rezultati istraživanja kvaliteta i zdravstvenog stanja stabala u sastojinama brzorastućih četinara, duglazije i borovca na Podrinjsko-kolubarskom šumskom području u GJ „Cer-Vidojevica“. Istraživane sastojine podignute su na staništu hrasta kitnjaka. Starost veštački podignutih sastojina iznosi 51 godinu. Osnovni zadatak rada je da se na osnovu detaljno proučenog kvaliteta (biološkog položaja stabala, kvaliteta debla, visine krune, širina krune) i zdravstvenog stanja (indeksa sušenja) stabala duglazije i borovca utvrdi opravdanost unošenja navedenih četinarskih egzota na stanište hrasta kitnjaka na području Vidojevice. Radi poređenja rezultata, jedno ogledno polje postavljeno je i u autohtonoj izdanačkoj sastojini hrasta kitnjaka starosti 70 godina.
        Ključne riječi:veštački podignute sastojine, kvalitet i zdravstveno stanje sastojine, melioracija šuma
 
< Prethodno   Sledeće >