Menu Content/Inhalt
TRŽIŠNI POTENCIJALI ZA RAZVOJ SEKTORA ŠUMARSTVA NA PODRUČJU OPŠTINE SOKOLAC

TRŽIŠNI POTENCIJALI ZA RAZVOJ SEKTORA ŠUMARSTVA NA PODRUČJU OPŠTINE SOKOLAC

Ljiljana Keča
Maja Marić
Milica Marčeta

         Izvod:Jedna od karakteristika Romanijskog područja jeste visok stepen šumovitosti. U skladu sa tim pristupilo se istraživanju koje stavlja u fokus ispitivanje tržišnog potencijala u jednom delu ovog područja, tačnije na području opštine Sokolac. U okviru samog istraživanja korišćena su tri različita anketna upitnika. Prvi tip je bio namenjen odgovarajućem šumskom gazdinstvu u okviru javnog preduzeća, drugi preduzećima koja se bave preradom drveta, a treći usmeren na preduzeća koja se bave otkupom, preradom i plasmanom NDŠP. Cilj istraživanja je da se u okviru analiziranih preduzeća na području opštine Sokolac utvrdi stanje otkupa i plasmana drvnih proizvoda i NDŠP tokom 2014. godine. Svrha istraživanja je da se ispitaju mogućnosti za razvoj malih i srednjih preduzeća usmerenih ka korišćenju drvnih i NDŠP na području opštine Sokolac. Predmet istraživanja su: preduzeća koja posluju na ovom području, količine koje otkupljuju i plasiraju, cene po kojima se proizvodi realizuju, njihova promocija i distribucija. Najveće količine plasiranih proizvoda u 2014. godini ostvarene su prometom trupaca za rezanje – četinara i rudnim drvetom. Otkupljene su najveće količine trupaca jele i smrče. Na domaće tržište plasira se: rezana građa, građevinska stolarija, lepljeni elementi i troslojni lamelirani elementi, drvene ambalaže i palete, brodski pod i lamperija, a na inostrano rezana građa, građevinska stolarija, lepljeni elementi i hoblovani bukovi elementi. Drvni sortimenti sa najvećom tržišnom vrednošću u 2014. godini, su rezonantno drvo četinara, trupci četinara F klase i trupci bukve F klase, od drvnih proizvoda lepljeni elementi i suvi hoblovani elementi, od NDŠP je to smrčak. Ukupan bruto prihod na domaćem tržištu jednog analiziranog preduzeća koje se bavi drvnim sortimentima u 2014. godini je na približnom nivou od 17 miliona €, a preduzeća koja se bave preradom drvnih proizvoda je na okvirnom nivou od 1,47 mil. €. Ukupan bruto prihod na inostranom tržištu pet analiziranih preduzeća koja se bave preradom drvnih proizvoda u 2014. godini je na okvirnom nivou 4 miliona €. Najzastupljeniji vid promocije anketiranih preduzeća, koja se bave preradom drvnih proizvoda na području opštine Sokolac su internet sajtovi.
        Ključne riječi:tržište, sektor, potencijal, šumarstvo, proizvod, Sokolac
 
< Prethodno   Sledeće >