Menu Content/Inhalt
TIPOVI ŠUMA U GJ RISTOVAČA

TIPOVI ŠUMA U GJ RISTOVAČA

Zoran Galić
Radenko Ponjarac
Alen Kiš

         Izvod:U radu je izvršena analiza prostorne rasprostranjenosti različitih sistematskih jedinica zemljišta, vrsta drveća i tipološke pripadnosti. Naj zastu pljenije zemljište je livadska crnica, najzastupljenija vrsta hrast lužnjak. Sa aspekta tipološke klasifikacije je dat predlog da se izvrši definisanje ekološke jedinice šuma lužnjaka (Festuco pseudovinae – Quercetum roboris) na degradiranom černozemu, solođu i solonjecu, kao ekološke jedinice koji bi predstavljao i poseban tip šume.
        Ključne riječi:tipovi šuma, livadska crnica, solonjec
 
< Prethodno   Sledeće >