Menu Content/Inhalt
EKOLOŠKO-TIPOLOŠKA PRIPADNOST VEŠTAČKI PODIGNUTE SASTOJINE BELOG JASENA I KRUPNOLISNE LIPE U GJ

EKOLOŠKO-TIPOLOŠKA PRIPADNOST VEŠTAČKI PODIGNUTE SASTOJINE BELOG JASENA I KRUPNOLISNE LIPE U GJ „LIPOVICA“

Milan Bićanin
Rajko Milošević

         Izvod:U radu su prikazani rezultati istraživanja ekološko-tipološke pripadnosti staništa na kome je podignuta veštački podignuta sastojina belog jasena i krupnolisne lipe u GJ „Lipovica“. Proučavana sastojina zauzima površinu od 2,43 ha, starosti je 50 godina, potpunog sklopa, dobrog zdrastvenog stanja, sa stablimičnim učešćem ostalih lišćara, i to vrsta primarnog tipološkog sastava. Na osnovu proučavanja stanišnih uslova (pedološka proučavanja) i rekonstrukcije prirodne potencijalne vegetacije (fitocenološka proučavanja), izvršena je tipološka klasifikacija i definisanje do ranga tipološke klasifikacione kate- gorije (ekološke jedinice), kao osnovne klasifikacione kategorije. Istraženo stanište, u odnosu na primarni tip šume, tj. tipološku klasifikacionu strukturu šuma Srbije, pripada ekološko-tipološkim uslovima: ekološka jedinica - Šuma sladuna i cera (Quercetum farnetto - cerris) na lesiviranoj gajnjači.
        Ključne riječi:veštački podignuta sastojina belog jasena, ekološko-tipološka pripadnost, GJ „Lipovica“
 
< Prethodno   Sledeće >