Menu Content/Inhalt
UTICAJ MORFOMETRIJSKIH PARAMETARA RELJEFA NA RIZIK OD ŠUMSKIH POŽARA

UTICAJ MORFOMETRIJSKIH PARAMETARA RELJEFA NA RIZIK OD ŠUMSKIH PO�ARA

Stanimir Živanović

         Izvod:Rizik nastanka i nekontrolisanog širenja požara u šumi zavisi od više izmenjivih i stalnih faktora. Procena rizika od nastanka šumskih požara treba da da odgovore koji uticaji, koliko i na koji način utiču na ugroženost šuma od požara. Geomorfometrijska istraživanja u proceni rizika od požara u šumi se zasnivaju na GIS (Geografski informacioni sistem) prostornim analizama. One podrazumevaju vrednovanje geo- morfoloških parametara reljefa radi izrade analize opasnosti od pojave požara, prohodnosti i preglednosti terena, kao i mogućnosti intervencije na gašenju požara. Analiza vrednovanja geomorfoloških parametara terena urađena je za test-područje Parka prirode ‘Golija’ pomoću nekoliko topografskih atributa (ekspozicija terena, nagib terena) koji su određeni na osnovu analize digitalnog modela terena primenom GIS alata. Dobijeni rezultati ukazuju da veliki rizik od nastanka požara u šumi zahvata 9.0% površine teritorije, koje su eksponirane ka južnoj strani, odnosno oko 9.7% površine sa nagibom koji pripadaju srednjem i velikom nivou rizika od požara.
        Ključne riječi: požar, geomorfometrija, nagib, ekspozicija i prohodnost terena
 
< Prethodno   Sledeće >