Menu Content/Inhalt
STRUKTURA I VALORIZACIJA SOCIJALNIH FUNKCIJA ŠUMA
Autor Nenad Ranković, Ljiljana Keča   
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURA I VALORIZACIJA SOCIJALNIH
FUNKCIJA ŠUMA
 

Nenad Ranković
Ljiljana Keča

       Izvod: Socijalni aspekti šumarstva predstavljaju značajan faktor gajenja i korišćenja šuma, pa zato imaju veliki uticaj na njihovu održivost. Socijalne funkcije šuma su veoma brojne, te postoji potreba da se one sistematizuju i rangiraju, radi bolje analize i kvalitetnije primene principa održivog razvoja u šumarstvu. Socijalne funkcije šuma se mogu podeliti na kulturne i ostale funkcije. Kulturne funkcije šuma obuhvataju: istorijsku, religijsku, umetničku i obrazovnu fukciju, čije je ispoljavanje vezano za ljudski karakter, znanje, moral i sl. Ostale funkcije šuma obuhvataju: opstanak, demografsku funkciju, sportsko-rekreativnu, zdravstveno-higijensku i estetsku. Socijalne funkcije šuma se valorizuju na tržištu i van njega. Na tržištu se valorizuju kroz sport i rekreaciju, centre za oporavak, vidikovce, posete nacionalnim parkovima. Posredan nastup na tržištu se ispoljava kroz turizam i obrazovanje i umetnost. Posredan nastup na tržištu se ogleda kroz plasiranje proizvoda, kao što su lekovito bilje, gljive i sl. Netržišna valorizacija obuhvata direktno finansiranje i podsticajne mere u oblasti šumarstva i očuvanja životne sredine. Faktori valorizacije socijalnih funkcija šuma zavise od: stanja šuma, nivoa ekonomskog razvoja društva, razvijenosti tržišta ovih funkcija, istorijskog nasleđa i sl. Metode za ocenu značaja i rangiranje socijalnih funkcija šuma mogu biti: empirijske, teoretske i ekonomske prirode.
         Ključne reči: šume, socijalne funkcije, vrednost, značaj

 
< Prethodno   Sledeće >