Menu Content/Inhalt
ANALIZA POPLAVA REKE KOLUBARE U VALJEVU TOKOM 2014. GODINE

ANALIZA POPLAVA REKE KOLUBARE U VALJEVU TOKOM 2014. GODINE

Vojislav Đeković
Aleksandar Anđelković
Velibor Spalević
Goran Barović

         Izvod:U ovom radu prikazane su poplave nastale 5. i 16. maja 2014. godine izlivanjem reke Kolubare u gradu Valjevu, uzvodno od ušća reke Gradac. Cilj istraživanja bio je da se analizom obuhvati vršni deo sliva Kolubare koju prave reke Jablanica i Obnica i da se na konkretnom primeru pokaže i dokaže da su ove poplave imale nepredvidiv tok i karakter elementarnih nepogoda. Reke Jablanica i Obnica poplavile su grad Valjevo i pričinile ogromnu materijalnu štetu. Posle prolaska poplavnog talasa izvršena su geodetska snimanja proticajnih profila, registrovana oštećenja i deformacije proticajnih profila. Da bi se na osnovu registrovanih tragova velikih voda tokom trajanja poplava, naknadno izvršila rekonstrukcija zapremine poplavnog talasa. Analiza ukazuje da je proticaj velikih voda reke Kolubare u zoni grada Valjeva od 15 do 16. maja 2014. godine, bio reda veličina 0,1%. Poplavnim talasom su se dimenzije proticajnih profila značajno povećale, došlo je do potkopavanja dna i obaloutvrda, pokidan je i oštećen magistralni vodovodni sistem „Rovni“, koji je postavljen kroz levi forland regulacije Kolubare u Valjevu.
        Ključne riječi:bujične poplave, proticaj vode, pronos nanosa, poplavni talas, ciklon, deformacije rečnog korita
 
< Prethodno   Sledeće >