Menu Content/Inhalt
FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE ŠIBLJAKA GRABIĆA NA PLANINI VIDLIČ

FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE ŠIBLJAKA GRABIĆA NA PLANINI VIDLIČ

Marija Marković
Ljubinko Rakonjac
Dušica Pešić
Biljana Nikolić
Aleksandar Lučić

         Izvod:U ovom radu je prikazano istraživanje vegetacijskih odlika hrastovih šuma i šibljaka grabića na krečnjačkom terenu planine Vidlič u jugoistočnoj Srbiji. Izvršena su terenska istraživanja u zoni degradiranih termofilnih hrastovih šuma južnih ekspozicija planine, na nadmorskim visinama 450-950m. Fitocenološki podaci su uzeti po metodi Braum-Blanquet-a. Rezultati predstavljeni u vidu fitocenološke tabele. Kvantitativna analiza fitocenoloških podataka je izvršena primenom klasifikacione metode u vidu klaster analize, bazirana na florističkom sastavu i poređenjem indeksa diverziteta.
        Ključne riječi:hrastove šume, šibljak grabića, Vidlič, fitocenološki snimak, Diverzitet
 
< Prethodno   Sledeće >