Menu Content/Inhalt
UPOREDNE KARAKTERISTIKE SIMULACIJE PROREDNIH ZAHVATA KORIŠĆENJEM RAZLI ITIH KRITERIJUMA PRIDOZNACI

UPOREDNE KARAKTERISTIKE SIMULACIJE PROREDNIH ZAHVATA KORIŠĆENJEM RAZLIČITIH KRITERIJUMA PRI DOZNACI

Milun Krstić
Branko Kanjevac
Violeta Babić

         Izvod:U radu su prikazani rezultati istraživanja sastojinskog stanja i simulacije prorednih zahvata korišćenjem različitih kriterijuma pri izboru stabala za seču, u veštački podignutoj sastojini crnog bora na staništu sladuna i cera (Quercetum frainetto-cerridis Rudski 1949.), u Lipovici, kod Beograda. Sastojina je starosti 60 godina, očuvana, potpunog sklopa (0,7). Posle proučavanja ekoloških uslova staništa, sastojinskog stanja i kvaliteta sastojine izvršena je simulacija različitih prorednih zahvata doznakom stabala sa lošim kvalitetom debla, doznakom stabala sa lošim kvalitetom krune i prema stvarnoj uzgojnoj potrebi. Za izradu vizuelnih prikaza sastojine pre i posle izvođenja prorednih zahvata, korišćen je specijalizovani softver – program za simulaciju i vizuelizaciju uzgojnih radova u šumarstvu SVS (Stand Visualization System). Na osnovu primene različitih modela mera nege u konkretnoj sastojini, postupkom optimizacije, predloženo je najpovoljnije rešenje.
        Ključne riječi:crni bor, proredni zahvat, uzgojna analitika, vizuelizacija, simulacija, optimizacija.
 
< Prethodno   Sledeće >