Menu Content/Inhalt
METODOLOGIJA IDENTIFIKACIJE PERIODA RIZIKA ŠUMA OD POŽARA

METODOLOGIJA IDENTIFIKACIJE PERIODA RIZIKA ŠUMA OD POŽARA

Stanimir Živanović

         Izvod:Teritoriju Srbije karakteriše česta pojava požara u prirodi. Ovi požari, zavisno od intenziteta i trajanja, imaju veliki uticaj na stanje vegetacije i ograničavajući su faktor za planiranje korišćenja zemljišta. Za mnoge šumske komplekse u Srbiji, uticaj požara je od velike važnosti kao glavni izvor prirodnog poremećaja. U Srbiji dugi niz godina nisu vršena sistemska istraživanja faktora rizika šuma od požara da bi se, tek poslednjih nekoliko godina, krenulo sa istraživanjima u ovoj oblasti. Ovim je napravljen iskorak u pogledu upravljanja požarima u prirodi, a naročito u pogledu identifikacije područja i perioda sa povećanim rizikom od nastanka požara. Mapiranje rizika područja pod šumom je jedan od najefikasnijih načina prikazivanja stanja ugroženosti šuma od požara na određenom prostoru. U ovom radu prikazani su rezultati poređenja ponderisanog rizika šuma od požara u periodu 2010-2014. godina na području opštine Negotin. Dobijeni rezultati ukazuju na to da je najveći rizik od nastanka požara u šumi, u toku meseca avgusta (30,48%), kada.se beleže male količine padavina, a visoke srednje temperature vazduha. Visok rizik od nastanka požara u šumama je evidentan i u toku marta (12,38%), što ukazuje na antropogeni faktor nastanka ovih požara kao i nedovoljnu edukaciju stanovništva.
        Ključne reči:rizik, šumski požar, metodologija identifikacije
 
< Prethodno